Herroepingsrecht

In het geval van een Overeenkomst, welke dient te worden gekwalificeerd als een
consumentenovereenkomst en waarbij het gaat om het verlenen van diensten door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, die op afstand of buiten de verkoopruimte is gesloten,
heeft Opdrachtgever ingevolge de wet het herroepings-/ontbindingsrecht, inhoudende dat
de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden herroepen/ontbonden door
Opdrachtgever gedurende een termijn van 14 dagen tot aan het moment van uitvoering van de dienst, te rekenen vanaf de dag van het
sluiten van de Overeenkomst. Dit recht kan worden uitgeoefend door, dit binnen de
betreffende termijn van 14 dagen, het zenden aan Opdrachtnemer van het ingevulde
modelformulier voor herroeping, zoals bedoeld in bijlage 1 deel B van de Richtlijn
2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende
consumentenrechten, of door het binnen dezelfde termijn zenden aan Opdrachtnemer van
een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Het bedoelde modelformulier
kan worden gedownload via de website van Opdrachtnemer:
https://www.afvalcontainerbestellen.nl.

Het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring mag ook
elektronisch worden ingevuld en worden opgestuurd naar het e-mailadres van
Opdrachtgever: info@afvalcontainerbestellen.nl. Indien van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt, zal Opdrachtnemer onverwijld op een duurzame gegevensdrager aan
Opdrachtgever een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Indien de overeenkomst is herroepen, ontvangt Opdrachtgever alle betalingen die
Opdrachtgever tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van Opdrachtgever voor een andere
wijze van levering dan de door Opdrachtnemer geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Opdrachtnemer op de hoogte is
gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Opdrachtnemer terug.
Opdrachtnemer betaalt Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee
Opdrachtgever de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Opdrachtgever
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen bij Opdrachtgever voor een
dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Het hiervoor bedoelde herroepings-/ontbindingsrecht is uitgesloten voor zover de
overeengekomen levering van het Inzamelmiddel ingevolge de Overeenkomst plaats dient
te vinden binnen de genoemde wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Opdrachtgever (de
consument) doet in dit geval bij het aangaan van een Overeenkomst dan ook uitdrukkelijk
afstand van zijn herroepings-/ontbindingsrecht.